• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

Покана

Покана


142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“
Район „Красно село“
София, 1618, ул. „Пчела“ 21


До
Всички заинтересовани лица


П О К А Н А
за участие във възлагане на малка обществена поръчка за предоставяне на услуга

На основание чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки от 2016 година и Правилника за приложението му, Ви отправяме Покана, да ни предоставите Ваша оферта за извършване на услуга с предмет: „Осигуряване на охранителна дейност с невъоръжена физическа охрана и сигнално-охранителна техника /СОТ/ в общинска собственост – 142 ОУ „Веселин Ханчев“, с адрес: гр. София, ж.к. Красно село, ул. “Пчела“ 21, при следния режим: през учебно време - физическа охрана от 07.00 до 19.00 часа, през останалото време и почивните дни – охрана само със СОТ, по време на ваканциите – физическа охрана от 08.00 до 17.30 часа, през останалото време и почивните дни – охрана само със СОТ.
Изисквания към офертите:
При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа към обявените от бенефициента условия, да посочи пълния си адрес за кореспонденция, телефон, e-mail и лице за контакт.
Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.
Ценова оферта, съдържаща цена, начин и срок на плащане.
Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.
Срок на изпълнение на услугата – 12 /дванадесет/ месеца. Сроковете се записват в окончателния договор с кандидата, определен за изпълнител.
Оценяване на офертите и класиране на участниците по критерии: лиценз на фирма изпълнител, цена на услугата, професионална квалификация и практически опит на охранителите, мониторинг и време за реакция на СОТ.
Право на участие в процедурата има всеки кандидат, представил оферта в определения срок, приложил към нея проекто-договор, лиценз за охранителна дейност, удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 2 месеца от датата на представянето му. Документите се предоставят в заверени от участника копия.

Молим, в срок до 14, 00 ч. на 20.02.2019г. да изпратите Вашата оферта на електронната поща на училището: ou142@abv.bg.